Blog

UBEZPIECZENIA

KREDYTY

14 grudnia 2022

Ubezpieczenie - indywidualne czy "bankowe"

Jakie ubezpieczenia są wymagane przy kredycie hipotecznym?

Nieodzownymi zabezpieczeniami kredytu hipotecznego są ubezpieczenia. Jedno z nich – ubezpieczenie nieruchomości – jest obowiązkowe w każdym przypadku, inne są zabezpieczeniami opcjonalnymi.

Ubezpieczenie nieruchomości, jak wspomniałem wyżej, jest wymagane zawsze. Wynika to z faktu, że podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości. Ubezpieczenie to nie jest wymagane tylko wówczas, gdy hipoteka jest ustanowiona na niezabudowanej działce.

Ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy są ubezpieczeniami opcjonalnymi i w zależności od banku skorzystanie z nich może powodować obniżenie marży/prowizji lub spowodować brak zwyżki marży za brak ustanowienia cesji z takiego ubezpieczenia na bank.

 

Czy warto korzystać z ubezpieczeń opcjonalnych?

Pomijając kwestię wynikającą z niższej ceny kredytu hipotecznego za skorzystanie z tych produktów ubezpieczenie na życie moim zdaniem warto mieć zawsze. Ten produkt należy traktować jako zabezpieczenie dla najbliższych, a nie jako zbędny koszt kredytu.

W przypadku ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy moim zdaniem jedyną przesłanką do skorzystania z tego produktu jest właśnie niższa cena kredytu i tutaj należałoby dokonać kalkulacji czy będzie to opłacalne czy też nie.

 

Która opcja jest tańsza?

W przypadku ubezpieczenia nieruchomości prawie zawsze tańszym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie indywidualne. W wielu przypadkach w cenie ubezpieczenia oferowanego przez bank lub niewiele do tego dokładając, możemy indywidualnie uzyskać ubezpieczenie w wariancie all risk. Taniej ubezpieczenie za pośrednictwem banku będzie wyłącznie w przypadku, gdy mamy niski stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości, a bank wymaga sumy ubezpieczenia opiewającej na kwotę nie niższą niż saldo zadłużenia. W takim przypadku należy zadać sobie pytanie jaką realną ochronę daje nam polisa, która nie pokrywa wartości nieruchomości.

Grupowe ubezpieczenie na życie oferowane przez bank ma zawsze stałą cenę, którą jest określony procent od salda zadłużenia (np. w przypadku Banku Millennium jest to 0,03% od salda zadłużenia). Koszt ubezpieczenia indywidualnego zależy głównie od wieku ubezpieczonego, a także od wykonywanego przez niego zawodu, ewentualnych przebytych chorób, posiadanego hobby. W wielu przypadkach ubezpieczenie to również będzie tańsze w formie indywidualnej, ale nie jest to już tak oczywiste.

 

Które ubezpieczenie jest lepsze?

W przypadku ubezpieczenia nieruchomości w wariancie podstawowym wymaganym przez banki zwykle będziemy mieli zbliżoną listę ryzyk objętych ubezpieczeniem oraz wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Niewiele banków daje natomiast możliwość ubezpieczenia nieruchomości z rozszerzeniem na ryzyka dodatkowe, w tym kradzież z włamaniem, ubezpieczenie ruchomości domowych, OC w życiu prywatnym. Jeśli nawet istnieje taka możliwość, to nie da się dostosować do swoich potrzeb sum ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk.

Indywidualne ubezpieczenie na życie będzie już z całą pewnością rozwiązaniem lepszym niż grupowe. Wystarczy porównać sobie wyłączenia występujące na polisie indywidualnej i grupowej. W przypadku polisy indywidualnej będą zwykle występować 4 podstawowe wyłączenia:

- śmierć w wyniku samobójstwa w ciągu pierwszych 2 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia,

- śmierć ciągu pierwszych 3 lat w wyniku choroby, która była zdiagnozowana przed zawarciem polisy ubezpieczenia,

- czynny udział w przestępstwie,

- działań militarnych, czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroryzmu, przemocy, powstaniach, rozruchach, zamieszkach.

Dla przykładu w ubezpieczeniu oferowanym przez Bank Millennium, gdzie ubezpieczycielem jest PZU, oprócz wymienionych wyżej ryzyk dotyczących polisy indywidualnej, wśród wyłączeń możemy wymienić m.in.:

- w wyniku zatrucia alkoholem, narkotykami, środkami odurzającymi, o ile zatrucie pozostawało w związku przyczynowym ze śmiercią ubezpieczonego,

- gdy ubezpieczony był w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub po spożyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a pozostawało to w związku przyczynowym ze śmiercią ubezpieczonego,

- w wyniku uprawiania następujących niebezpiecznych sportów: spadochroniarstwa, lotniarstwa, wspinaczki górskiej lub wspinaczki skałkowej przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekurującego lub wymagającej użycia takiego sprzętu, speleologii, sportów motorowych i motorowodnych, boksu, zapasów oraz sportów walki (karate, kickboxing, judo, taekwondo, kung-fu, aikido).

Powyższe zapisy dają ubezpieczycielowi sporo miejsca do ich interpretowania na swoją korzyść. Dla przykładu nie trudno wyobrazić sobie śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału w trakcie treningu boksu. Ubezpieczyciel już ma powód do niewypłacenia ubezpieczenia, mimo że to samo mogło stać się np. podczas joggingu (iluż to zawodowych sportowców zmarło w trakcie uprawiania sportów niewymienionych jako te niebezpieczne?). Wszak w wyłączeniach nie wspomniano o tym, że śmierć musiałaby nastąpić np. w wyniku uderzenia. Jeśli zatem chcecie, aby polisa ubezpieczenia na życie realnie Was chroniła (a tak na dobrą sprawę Waszych bliskich), to rekomenduję zawarcie jej na indywidualnych warunkach. Wówczas w miarę potrzeb możecie je również rozszerzać o zachorowania, złamania, niezdolność do pracy itd.

 

Łukasz Zalewski

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

87-500 Rypin, ul. Wiejska 2

+48 507 483 623

Lzalewski@fintime.com.pl

ŁUKASZ ZALEWSKI

KONTAKT